ALGEMENE VOORWAARDEN 
KvK – nummer 83254277, Marieke Schriks
Inzake BED & BREAKFAST KERKSTRAATJE3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen (en verblijven) die zijn gedaan bij Kerkstraatje3 – ongeacht het gebruikte verkoopkanaal – en op recreanten die een kamer hebben gereserveerd. Deze algemene voorwaarden worden van kracht bij het aangaan van de boekingsovereenkomst.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Ondernemer : de eigenaar van de Bed&Breakfast die de kamers beschikbaar stelt;

Recreant : degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het verblijf in de B&B Kerkstraatje3 aangaat;

Boekingsovereenkomst : de overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer betreffende het verblijf in B&B Kerkstraatje3;

Kamer : de kamer in B&B Kerkstraatje3 welke is gereserveerd door de recreant;

Mede recreant : een al dan niet op de boekingsovereenkomst aangegeven perso(o)n(en); en  iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);

Overeengekomen prijs : de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de kamer in B&B Kerkstraatje3;

Informatie : schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van de accommodatie B&B Kerkstraatje3, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

Anulering : de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, minimaal 14 dagen vóór de ingangsdatum van het verblijf.

ARTIKEL 2 – INHOUD OVEREENKOMST

1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een kamer van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die is verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

5. Bovenstaande laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken. Deze individuele en aanvullende afspraken worden schriftelijk overeengekomen. 

ARTIKEL 3 – RESERVERING

1.  De huurovereenkomst rechtstreeks bij Bed & Breakfast Kerkstraatje3 kan mondeling, telefonisch, whatsapp, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

2.  Een reservering bij Kerkstraatje3 is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Kerkstraatje3. Kerkstraatje3 stuurt de klant per e-mail een bericht van ontvangst met een overzicht en bevestiging van de boeking. 

3. In de reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

4. Recreanten die een kamer hebben gereserveerd dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.

5. Marieke Schriks is de ondernemer en eigenaar van Bed & Breakfast Kerkstraatje3, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

ARTIKEL 4 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGING

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

2.  De prijzen zijn flexibel en variabel, afhankelijk van diverse criteria zoals de boekingsdatum, de begindatum van het verblijf, de duur van het verblijf, en de gekozen extra opties (ontbijt, parkeren, etc.). Het is mogelijk gebruik te maken van extra opties, zoals ontbijt, late check-out, etc. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

3. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

4. De vermelde prijzen zijn inclusief 9% b.t.w., huur van de accommodatie, beddengoed en badhanddoeken, kosten van water, elektriciteit en verwarming maar exclusief toeristenbelasting. Deze wordt apart per persoon per overnachting in rekening gebracht.

5. Er worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht tenzij de accommodatie sterk vervuild is achtergelaten. 

ARTIKEL 5 – BETALING

1. De recreant ontvangt na de reservering een factuur. Indien vóór afloop  van de annuleringstermijn wordt geannuleerd dan wordt de factuur gecrediteerd.

2. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

3. Voor een verblijf bij Kerkstraatje3 kan een aanbetaling gevraagd worden afhankelijk van de boekingsdatum. Is de datum waarop definitief is geboekt langer dan 14 dagen voor de incheckdatum dan geldt een aanbetaling van € 100,00. Vindt de boeking binnen 14 dagen voor de incheckdatum plaats dan moet betaald worden voor het gehele verblijf. 

4. Kosten van de overnachting en eventuele andere kosten kunnen op verzoek van de recreant tijdens het inchecken worden voldaan op de locatie. Dit kan contant, via bankoverschrijving, met pin of creditcard. 

5. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 

6. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – ANNULERING

1. Tot 14 dagen voor aankomst is het mogelijk om de boeking/reservering kosteloos te annuleren of te wijzigen. Hierna wordt 100% van het totale bedrag voor het totaal aantal geboekte nachten in rekening gebracht. Eventuele betaalde facturen of aanbetalingen worden gecrediteerd. 

2. Een gereserveerd ontbijt kan tot 3 dagen voor aankomst geannuleerd worden. Daarna is het niet meer mogelijk het ontbijt te annuleren.

ARTIKEL 7 – AANKOMST EN VERTREK

1. Inchecken kan vanaf 15.00 uur t/m 23.00 uur. Aankomsten na 20.00 uur dienen tijdig (minimaal 1 werkdag van te voren) aan Kerkstraatje3 te worden doorgegeven. Dit kan per telefoon: +31 6 54 39 67 37 of per mail: info@kerkstraatje3.com.

2. Een late-check out tot maximaal 13:00 uur kost € 25,00 en is in overleg te boeken. Indien geen late checkout is afgesproken en de recreant langer verblijft wordt een extra nacht in rekening gebracht. 

3. Recreanten zijn zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de voordeur en kamerdeur van de B&B. Bij het niet naleven van deze regels kan ondernemer eventuele kosten die voortvloeien uit diefstal of vernieling verhalen op recreant. Recreant is zelf verantwoordelijk voor diefstal van zijn/haar persoonlijke spullen uit de gehuurde kamer evenals voor de bezittingen van de ondernemer uit het hele huis. 

4. Recreanten ontvangen een code van de B&B. Deze code werkt vanaf de inchecktijd op de datum van aankomst (15:00 uur) en vervalt na de uiterlijke uitchecktijd van 11.00 op de datum van vertrek. Op verzoek kan een sleutel verstrekt worden. Deze moet persoonlijk ingeleverd worden bij vertrek. Voor de sleutel wordt een borg gevraagd van € 25,00. Bij verlies van de sleutel wordt aan de contractant € 25 in rekening gebracht. Deze kosten worden bij uitchecken met de borg verrekend. 

ARTIKEL 8 – VOORTIJDIG VERTREK VAN DE RECREANT

1. De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd inclusief het eventueel gereserveerde ontbijt op de eerste dag na het voortijdig vertrek. 

ARTIKEL 9 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMER EN ONTRUIMING BIJ EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN/OF

ONRECHTMATIGE DAAD

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge of schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving bederft;

1. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat de kamer is ontruimd en Bed&Breakfast Kerkstraatje3 ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen één uur.

2. De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

ARTIKEL 10 –  WET- EN REGELGEVING 

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.  

ARTIKEL 11 – PERSOONSGEGEVENS

1. Kerkstraatje3 voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en zorgt ervoor dat privégegevens veilig zijn. De gegevens zijn nodig voor de veiligheid en vanwege het nachtregister dat voor de gemeente moet worden bijgehouden. Kerkstraatje3 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Kerkstraatje3 gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en zijn niet bereikbaar voor onbevoegden. De gegevens worden uitsluitend intern gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verwerken van de reservering, het versturen van bevestigingen of nieuwsbrieven die uitsluitend met Kerkstraatje3 te maken hebben. 

3. De persoonlijke informatie die wordt verstrekt kan gedeeld worden met opsporingsdiensten en instanties die kredietwaardigheid controleren. Bij wettelijke verplichting zijn zal deze informatie verstrekt worden aan gerechtelijke instanties.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade. De recreant vrijwaart de ondernemer tegen aanspraken dienaangaande.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en/of technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Kerkstraatje3.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed & Breakfast Kerkstraatje3. In geval van geschillen tussen huurder en de ondernemer zijn alle (juridische) kosten voor rekening van huurder.

4. Huurder is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

5. Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed & Breakfast die zich bevinden buiten de gehuurde kamer(s). Breuk of beschadiging dient door huurder direct aan de eigenaar te worden gemeld.

6. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door huurder onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

7. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten zonder dat dit aan de eigenaar is gemeld, dan ontvangt huurder alsnog de rekening voor eventueel gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten. Als blijkt dat de kamer extreem vuil is achtergelaten heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakkosten in rekening te brengen die ter plaatse afgerekend moeten worden of, indien de recreant de accommodatie heeft verlaten, middels een factuur. 

8. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Kerkstraatje3 zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 13 – HUISREGELS

1. Recreanten hebben uitsluitend toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes en de door hen gereserveerde suite/kamer. Tot de gemeenschappelijke ruimtes behoren de hal en de gang op de begane grond. Evenals de binnenplaats. De binnenplaats is toegankelijk van 11:00 tot 22:00 uur. Recreanten hebben géén toegang tot de privévertrekken van de ondernemer en alle andere niet genoemde ruimtes op de begane grond en de verdiepingen. In de privévertrekken en in de openbare gemeenschappelijke ruimtes hangen camera’s. Deze zijn uitsluitend bedoeld om de veiligheid van gasten te waarborgen.

2. Huisdieren zijn niet toegestaan in Kerkstraatje3.

3. Het houden van feesten en/of bijeenkomsten door de recreant is niet toegestaan.

4. De ondernemer of personeel behoudt zich het recht voor de accommodatie te betreden voor schoonmaakwerkzaamheden, om de algemene toestand te controleren en om na te gaan of aan de veiligheids- en beveiligingsvoorschriften is voldaan.

5. Het gebruik van open vuur is in de gehele accommodatie ten strengste verboden. Ook op de binnenplaats.

6. Het gebruik van een barbecue is in de gehele accommodatie ten strengste verboden, ook op de binnenplaats. Evenals andere apparatuur en attributen (kaarsen, waxinelichtjes etc.) waarbij vuur nodig is. 

7. Het afspelen van harde muziek is binnen de te boeken accommodatie niet toegestaan.

8. Kinderen tot 3 jaar kunnen niet verblijven bij Kerkstraatje3 tenzij anders overeengekomen.  Oudere kinderen tot en met 18 jaar kunnen na overleg en uitsluitend met ouders of een andere volwassene logeren bij Kerkstraatje3. 

9. Recreanten dienen de instructies van de eigenaar op te volgen.

10. Roken is in alle ruimtes van Bed & Breakfast Kerkstraatje3 ten strengste verboden. Óók op de binnenplaats. De ondernemer behoudt zich het recht voor de kosten van schoonmaak die nodig is om de geur te verwijderen te verhalen op de recreant. 

11. Indien recreanten fietsen (al dan niet elektrisch) willen stallen moet dit eerst worden overlegd met de ondernemer. Het nadrukkelijk niet mogelijk om tandems te stallen. Het is verboden fietsen te plaatsen in de kamers, de gang of de hal. Schades aangericht door fietsers aan voordeur, gang, achterdeur, meubilair of op de binnenplaats kunnen worden verhaald. De recreant stalt de fiets op volledig eigen risico. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van fietsen. Opladen van fietsen kan uitsluitend na overleg met de eigenaar die zich het recht voorbehoudt hier een vergoeding voor te vragen.  

12. Er dient zorgvuldig met het meubilair en de overige inboedel te worden omgegaan. Zowel in alle gemeenschappelijke ruimtes, als in de WalburgisSuite en de DrogenapSuite.  

13. Roerende zaken (binnen de accommodatie) zoals meubilair, handdoeken, servies, electrische apparatuur en andere niet nader benoemde spullen dienen in de accommodatie te blijven. 

14. De eigenaar behoudt zich het recht voor om (achteraf) kosten in rekening te brengen voor sterk vervuild beddengoed, handdoeken of schade toegebracht aan het meubilair, inventaris en apparatuur op de kamer of in gemeenschappelijke ruimtes. Dit geldt ook voor spullen die zijn verdwenen.Gasten ontvangen na hun boeking een inventarislijst en worden geacht de eigenaar op de hoogte te stellen als er spullen, genoemd op de lijst, ontbreken.

15. Het is niet toegestaan om in Kerkstraatje3 commerciële of professionele activiteiten uit te voeren.

16. Het is in alle ruimtes verboden om sfeerverlichting met vuur, zoals kaarsen en waxinelichtjes, te gebruiken.

ARTIKEL 14 – AKKOORDVERKLARING CAMERA’S IN OPENBARE RUIMTES

Bij het inchecken of betreden van onze Bed & Breakfast, wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende:

1. Er zijn beveiligingscamera’s geïnstalleerd in de openbare ruimtes van onze Bed & Breakfast, zoals gangen, lobby’s en ingangen. Deze camera’s dienen uitsluitend voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden, met als doel onze gasten en personeel te beschermen en ongewenste incidenten te voorkomen.

2. Door deze accommodatie te betreden, gaat de recreant akkoord met het feit dat er beveiligingscamera’s aanwezig zijn en dat aanwezigheid en gedrag van de recreant in de openbare ruimtes kan worden vastgelegd. Deze akkoordverklaring wordt beschouwd als vrijwillige toestemming van de recreant voor het vastleggen van beeld en wordt gebruikt in overeenstemming met ons beleid.

3. Privacy heeft onze hoogste prioriteit. De camera’s zijn zorgvuldig geplaatst om alleen de openbare ruimtes vast te leggen, zoals gangen, lobby’s en ingangen.

4. Het opgenomen beeldmateriaal wordt bewaard voor een beperkte periode, tenzij er zich een incident voordoet dat verder onderzoek vereist. Na de bewaartermijn wordt het materiaal automatisch gewist, tenzij het als bewijsmateriaal wordt gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

5. Alleen geautoriseerd personeel dat verantwoordelijk is voor de veiligheid en beveiliging van de faciliteit heeft toegang tot het opgenomen beeldmateriaal. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat ongeoorloofde toegang tot het materiaal wordt voorkomen. Door deze akkoordverklaring te accepteren en onze Bed & Breakfast binnen te treden, begrijpt en stemt de recreant in met het gebruik van beveiligingscamera’s in de openbare ruimtes, zoals hierboven beschreven. We streven ernaar om een veilige en gastvrije omgeving te bieden, terwijl we privacy en rechten van de recreant respecteren. In geval van een misdrijf en/of diefstal en op verzoek van de politie worden de beelden zonder overleg met de recreant aan de politie ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 15 – OVERIGE BEPALINGEN

1. De eigenaar kan recreanten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Kerkstraatje3 ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

2. De administratie van de eigenaar is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij huurder het tegendeel kan bewijzen.

3. Kerkstraatje 3 kan door bijzondere omstandigheden een boeking eenzijdig annuleren.

ARTIKEL 16 – ACCEPTEREN VAN DE OVEREENKOMST DOOR RECREANT(EN)

Door onze Bed & Breakfast binnen te treden gaat de recreant(en) akkoord met alle hierboven in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden, maatregelen en regels.

Zutphen, 17 november 2023

Presentatiepagina van bed en breakfast Kerkstraatje3 in Zutphen
Booking award 2024
Tripadvisor

Fles wijn gratis!

Registreer nu je e-mailadres voor onze nieuwsbrief en geniet van een gratis fles wijn bij je eerstvolgende boeking. Laat ons je verblijf nóg specialer maken!

We spammen niet! Lees ons [link]privacybeleid[/link] voor meer info.